petdorado magazin

Tudj meg többet Saját kedvencedről! Legyél te is felelős állattartó.
Kíváncsi vagy milyen egyedi igényei lehetnek kisállatodnak?

tovább

miért a petdorado

  • Folyamatosan bővülő termékpaletta
  • Több ezer termékből álló kínálat
  • Gigantikus raktárkészlet
  • Villámgyors kiszállítás (24h)
  • 20.000 Ft feletti ingyenes kiszállítás
  • Szakértői csapat
  • Személyre szabott tartalmak
tudj meg többet

Miért érdemes követni bennünket a facebookon is?

  • Fontos hírekért
  • Érdekességekért
Rajongó leszek
cica örökbefogadás

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A megadott adatokat a PETDORADO Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése, valamint a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása céljából tárolja. A Felhasználó adatait harmadik fél részére az Adatkezelő nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki azt semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatkezelő a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-.................
Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy a PETDORADO Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat.
A szolgáltató neve: PETDORADO Kft.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:petdorado@petdorado.hu
A szolgáltató egyéni cégjegyzékszáma: 01-09-272024
A szolgáltató adószáma: 25383948-2-42
A szolgáltató telefonszáma: +..............................
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Sniczler Gábor ev.
A tárhely-szolgáltató címe: 1037 Budapest, Kolostor út. 19.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: sgsunrise@gmail.com
A tárhely-szolgáltató weboldala: cegweb.hu

 

Az Adatkezelő, valamint mindazok, aki az adatkezelő webáruházába regisztrálnak, jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Adatkezelő szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Az adatok kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével járunk el, különösen tekintettel az alábbiakra:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény;
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.petdorado.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével. 
A PETDORADO Kft.  által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

 

Az adatkezelés jogalapja
A webáruház felhasználói önkéntesen hozzájárulnak az webáruház használata során közölt személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása illetve a 2011. évi CXII. Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése, valamint a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása céljából tárolja.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: petdorado@petdorado.hu
Postai úton: 1152 Budapest, Vaskapu utca 6.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásos választ adni a felhasználónak. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

Jogorvoslat
Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Hírlevél:
A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését hírlevél levelező listánkról a hírlevél végén található Leiratkozom linkre kattintva, illetve e-mailen: petdorado@petdorado.hu, vagy postai úton: 1152 Budapest, Vaskapu utca 6.